Privacy Statement


Voor NCare B.V. (hierna NCare), gevestigd te Leusden aan de Plantageweg 1a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76132420, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 

NCare voldoet aan alle eisen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gezien de hoge gevoeligheid van persoonsgegevens (medische gegevens) is er veel aandacht besteed aan encryptie, beveiligde toegang, geheimhouding etc. Hiermee voldoet het systeem aan de zwaarste beschermingseisen, welke onder andere vastgesteld zijn in de wet AVG en de NEN norm 7510; landelijke richtlijn voor beveiliging van gegevens in de zorg alsmede ISO27001.

 

NCare voldoet aan de zwaarste eisen en wetgeving op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens. Binnen het systeem zullen enkel geautoriseerde personen toegang hebben tot gegevens van cliënten.

 

Algemeen – Privacy statement

 

NCare heeft een innovatief IT systeem dat apothekers en zorgverleners in staat stelt hun cliënten nog betere zorg te bieden. NCare hecht veel waarde aan de privacy en de beveiliging van de persoonlijke (cliënt)gegevens en concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens van organisaties die van onze systemen gebruik maken. Daarom vinden wij het van groot belang om jou helder en transparant te informeren over wat er wel en niet gebeurt met jouw persoonsgegevens.

 

In dit privacy statement informeren wij jou over de werking en het doel van NCare. Verder kunt je in dit privacy statement lezen welke (persoons)gegevens bewaard worden en op welke wijze – en met welk doel – wij deze (persoons)gegevens zullen gebruiken.

 

Doelstellingen NCare

 

NCare bewaart en verwerkt gegevens van cliënten voor zowel apotheker als zorgverleners. De verwerking van persoonsgegevens vindt enkel plaats in het kader van de navolgende doelstellingen:

 

1. Optimale zorg

In algemene zin is het doel van het gebruik van NCare het ondersteunen van apothekers en zorgverleners het bieden van optimale zorg aan hun cliënten door deze zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden bij hun ziekte- en/of genezingsproces. NCare analyseert gegevens om dit doel te kunnen realiseren.

 

2. Advisering & informatie

NCare ondersteunt het proces verstrekking van medicatie aan cliënten en maakt op maat gesneden dienstverlening mogelijk.

 

3. Digitale opslag gegevens op (centrale) servers & beveiliging

De gegevens worden opgeslagen in een zeer strikt beveiligde database op Microsoft Azure, welke zich bevind in West-Europa. De persoonsgegevens in deze database zijn afgeschermd door middel van encryptie en zijn uitsluitend middels een daartoe ontwikkelde softwaresleutel zichtbaar te maken en te verwerken door de apotheker waarmee de cliënt daadwerkelijk een behandelrelatie heeft. Als gevolg van strenge technische veiligheidsmaatregelen kunnen derden geen toegang krijgen tot de database en daarmee ook niet tot de genoemde persoonsgegevens. Deze wijze van opslag garandeert veilige bewaring van gegevens en stelt de apotheker bovendien in staat om over alle relevante (verstrekkings)gegevens te beschikken, hetgeen de zorgverlening aan de cliënten ten goede komt.

 

4. Verwerking persoonsgegevens

Binnen NCare worden de navolgende (bijzondere) persoonsgegevens door ons bewaard:

 • Contactgegevens (NAW);
 • Geboortedatum;
 • Polisnummer;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Verstrekkingsgegevens (zoals medicatiegegevens, dosering en verstrekkingsdata);
 • Declaratiegegevens & naam verzekeraar

De hier genoemde persoonsgegevens worden enkel bewaard en verwerkt voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de doelstellingen zoals opgenomen in dit privacy statement.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere je persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer-verbinding ) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze applicatie wordt afgeschermd. De applicatie(s) draaien op servers van een hosting service provider in West-Europa. Ook de hosting service provider hanteert strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens.

 

NCare en subverwerkers

 

NCare zorgt voor de (door)ontwikkeling en beschikbaarheid van software, en de ondersteuning van gebruikers bij het gebruik van deze software. NCare heeft met het oog op de uitvoering van haar taken contracten gesloten met andere organisaties (subverwerkers). NCare en de door haar ingeschakelde derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens binnen NCare indien en voor zover dat voor voornoemde taken (zoals onderhoud) strikt noodzakelijk is. Met NCare en de ingeschakelde derde is overeengekomen dat zij ten aanzien van de persoonsgegevens strikte geheimhouding zullen betrachten. NCare en de ingeschakelde derden zullen onder geen beding op onwettige wijze persoonsgegevens aan derden verstrekken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 april 2020.

 

Hét digitale toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid

Download brochure

Oriënteren op de het juiste EVS- en toedienregistratiesysteem doe je vast niet dagelijks. Daarom kan het zijn dat we telefonisch contact met je opnemen om jouw wensen door te nemen.

  Verstuurd!

  De brochure wordt naar je mailadres verstuurd.

  Verstuur opnieuw